De leerplichtwet bepaalt dat alle kinderen moeten leren. Ouders die kiezen voor onderwijs in een school zetten met de inschrijving van hun kind een eerste stap in het voldoen aan de leerplicht. Maar…een leerplichtig kind moet ook regelmatig aanwezig zijn. Een leerplichtig kind dat onwettig afwezig is, verliest het statuut van regelmatige leerling. Dit heeft als gevolg:

 • Voor de school: de school krijgt geen leerkrachten en geen centen meer voor dat kind.
 • Voor het kind: dit kind kan geen getuigschrift basisonderwijs krijgen.

 Wie is een leerplichtig kind?

Elk kind vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt, ook al zit het in de kleuterklas. Maar ook kinderen die reeds op vijfjarige leeftijd overgestapt zijn naar het lager onderwijs.

Mijn kind is ziek.

U verwittigt de school zo snel mogelijk ( bijv. telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk.

 Briefje van de ouders

 Voor één tot en met drie opéénvolgende schooldagen afwezig wegens ziekte, volstaat een verklaring ondertekend door de ouders of door de persoon die de leerling in zijn zorg heeft. Behalve indien het kind reeds vier maal met een briefje van de ouders afwezig is geweest.

Briefje van de dokter

Als je kind langer dan drie opéénvolgende schooldagen ziek is.
Als je kind reeds vier keer afwezig geweest is met een briefje van de ouders. Dan heb je voor elke volgende afwezigheid een doktersbriefje nodig. Dit medisch attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist, de administratieve dienst van een ziekenhuis of een erkend labo.

Mijn kind is chronisch ziek.

Briefje van de dokter en de ouders. Wanneer een chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is ( bvb. astma, migraine, …) kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest die het ziektebeeld bevestigt, volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan voordoet, volstaat een attest van de ouders.

Mijn kind is afwezig, door “ van rechtswege” gewettigde afwezigheden.

De ouders moeten de school vooraf verwittigen van dergelijke afwezigheden. Je moet nadien een document met officieel karakter kunnen voorleggen.

 1.  Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als het kind. Of van een bloed- of aanverwant van het kind.
 2.  Het bijwonen van een familieraad.
 3.  De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijv. wanneer het kind in het kader van een echtscheiding moet verschijnen voor de jeugdrechtbank).
 4.  Het onderworpen wordt aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- of oriëntatiecentrum).
 5.  De onbereikbaarheid of toegankelijkheid van de school door overmacht (bvb. door staking van het openbaar vervoer).

Mijn kind is afwezig, door godsdienstige overtuiging.

De ouders moeten een verklaring kunnen voorleggen bij afwezigheid.
Voor katholieke godsdienst zijn de feestdagen reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties. Ook protestantse en anglicaanse godsdienst vallen samen met de vastgelegde vakanties. Voor israëlische godsdienst, islam en orthodoxe godsdienst is er een lijst ter inzage op het secretariaat van de school.

Er zijn ook nog specifieke afspraken voor kinderen van binnenschippers, kermis – en circusexploitanten en woonwagenbewoners.
Deze worden hier niet opgenomen omdat ze voorlopig voor de school niet van toepassing zijn. De gegevens liggen wel ter inzage op het schoolsecretariaat.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan je kind afwezig zijn mits akkoord van de directeur. Ook hier moet u steeds zo vlug mogelijk een schriftelijke verantwoording van de afwezigheid aan de school bezorgen.

Deze afwezigheden zijn geen recht dat u kan opeisen. Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan uw kind afwezig zijn in volgende omstandigheden:

 1. Rouwperiode: een periode die nodig kan zijn om het kind toe te laten om een emotioneel evenwicht terug te vinden.
 2. Een begrafenis van een bloed- of aanverwant in het buitenland bijwonen.
 3. Het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging aan culturele en/of sportieve manifestaties. Deze afwezigheid kan maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per jaar bedragen. het betreft hier niet het bijwonen van trainingen.
 4. In echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen (maximaal 4 halve lesdagen per schooljaar, al dan niet gespreid). 

Welke afwezigheden zijn problematisch?
 Alle afwezigheden die hier voor niet opgesomd zijn en niet gewettigd kunnen worden.