Contact

GSBS De Oester
Strijlandstraat 40
1755 Gooik

Tel. 054 56 78 05
Fax. 054 56 86 10

Directie: Conny Stuckens
Mail mij

Er is gelegenheid tot inschrijving:

- bij het huisbezoek door de leerkracht

- op de gewone schooldagen

- na afspraak met de directie of één van de leerkrachten.

 

Inschrijvingen van kleuters

 

=> Kleuters kunnen op bepaalde instapdata starten vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar 6 maanden bereikt hebben.
     (na de zomervakantie, na de herfstvakantie, na de kerstvakantie, 1 februari, na de krokusvakantie, na de paasvakantie en na Hemelvaart)
     Vanaf maart kan er elk jaar ingeschreven worden voor het daaropvolgende schooljaar.

=> Kleuters zijn niet leerplichtig.

=> De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document, zoals:

- een uittreksel uit de geboorteakte

- het trouwboekje van de ouders

- de identiteitskaart van het kind

- de SIS-kaart.

 

=> De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere school is  ingeschreven.

=> Kleuters die jonger zijn dan 3 jaar mogen op de school aanwezig zijn vanaf de volgende instapdata:

- eerste schooldag na de zomervakantie

- eerste schooldag na de herfstvakantie

- eerste schooldag na de kerstvakantie

- eerste schooldag van februari

- eerste schooldag na de krokusvakantie

- eerste schooldag na de paasvakantie

- eerste schooldag na O.H.Hemelvaart

 

Inschrijvingen in de lagere school

=> Een kind wordt leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen in de maand september van het jaar dat het 6 jaar wordt. Ook als het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan controle op het regelmatig schoolbezoek.

=> Bij inschrijving in het lager onderwijs wordt een inschrijvingsformulier ingevuld en ondertekend.

=> Leerlingen voor het lager onderwijs kunnen in principe op elk moment van het schooljaar ingeschreven worden.

 

=> Het schoolreglement wordt aan de ouders ter ondertekening voorgelegd bij de eerste inschrijving van hun kind en daarna bij elke wijziging ervan.