Contacten ouders – school

Wij hechten veel belang aan een goed contact met de ouders. Een goede samenwerking is belangrijk voor de positieve ontwikkeling van je kind.
Ouders met problemen kunnen steeds bij de juffen terecht. Ouders dienen echter wel rekening te houden met de klasuren. Indien je een leerkracht wenst te spreken kan je dit voor en na de klasuren. Of op afspraak. Dit is tevens de gelegenheid waarbij de ouders nuttige informatie over de opvoeding van hun kind kunnen doorgeven.
Het is belangrijk dat zowel leerkracht als ouder samen op weg gaan, om het kind optimaal te  begeleiden en ook een goed gevoel te geven.

Oudercontacten

Begin september wordt er een gezamenlijk oudercontact georganiseerd. Hier kan je kennismaken met de klasleerkracht en de eigen klaswerking. Om alle gekregen informatie thuis nog eens te kunnen nakijken, krijgt iedereen een infoboekje mee over de klaswerking.

Kleuters

Er zijn nog twee individuele oudercontacten.

In de derde kleuterklas wordt er voortdurend geobserveerd tijdens de klasactiviteiten om zicht te krijgen op de mogelijkheden van elke kleuter. Zijn er zorgen of problemen, dan nodigen we de ouders ook op andere momenten uit voor een gesprek.

Lager
Er zijn nog twee individuele oudercontacten. 

Tijdens deze avond bespreekt de klasleerkracht met de ouders de vorderingen die het kind heeft gemaakt. Niet alleen de leerdomeinen maar ook de sociaal-emotionele vorderingen en vaardigheden kunnen hier aan bod komen.

 

Wijze van opvolgen van je kind

Kindvolgsysteem

In de kleuterschool wordt met een kindvolgsysteem gewerkt. Aan de hand van observatielijsten wordt de gehele ontwikkeling van je kleuter in kaart gebracht. Een kind met een doorgaans normaal ontwikkelingspatroon wordt weinig of niet in kaart gebracht. Het zijn vooral de kinderen die reeds zorgsignalen geven die extra gevolgd en geobserveerd worden.

Dit kindvolgsysteem wordt doorgegeven naar de lagere school.

Leerlingvolgsysteem

Ook in de lagere school is er een leerlingvolgsysteem. Dit bouwt verder op wat er als kleuter werd gedaan. Hier worden wel handelingsplannen, Sticordi-maatregelen of differentiatiemethoden mee opgenomen zodat elk kind zoveel als mogelijk op zijn niveau kan begeleid worden.

Schoolvisie op rapporteren en evalueren

Bij evalueren gaan we na wat onze leerlingen op school al kunnen en kennen, hoe ze ontwikkelen. Die gegevens overbrengen naar de kinderen en hun ouders noemen we rapporteren. Het rapport is daar voor een stuk een neerslag van. Het is belangrijk in het achterhoofd te houden dat rapporteren niet enkel gebeurt via een rapport, maar op zijn minst ook via de toetsenmappen, de oudercontacten, door feedback die in werkboekjes, brieven of agenda wordt vermeld.

Heel wat evaluaties (toetsen) staan op punten, maar we moeten er ons bewust van zijn dat 'punten' op zich geen doel zijn, maar een beeld geven van hoe goed een kind de leerstof op dat moment beet heeft. Sommige kinderen mogen om bepaalde redenen hulpmiddelen gebruiken, anderen krijgen dan weer een iets andere opdracht. Dit heeft dan weer te maken met de manier waarop we differentiëren in de klas.

Evalueren gebeurt daarom niet alleen via toetsen, maar even goed door observaties in de klas, gesprekken of opdrachten waarmee de kinderen zelf aangeven hoe zij het leren beleefd hebben. De onmiddellijke feedback in de klas is een eerste evaluatie die heel belangrijk is voor de kinderen. Zo komen ze te weten of ze op de goede weg zijn, waar er nog nood is aan verdere uitleg of oefening nodig is.

Kortom evalueren doen we samen, op verschillende manieren en verschillende momenten om op zoveel mogelijk vlakken bij te leren.