1. Contacten ouders – school

Wij hechten veel belang aan een goed contact met de ouders. Een goede samenwerking is belangrijk voor de positieve ontwikkeling van je kind.
Ouders met problemen kunnen steeds bij de klasleerkrachten terecht. Ouders dienen echter wel rekening te houden met de klasuren. Indien je een leerkracht wenst te spreken, vragen wij vooraf een afspraak te maken of contact op te nemen via directie of zorgcoördinator.

Het is belangrijk dat zowel leerkracht als ouder samen op weg gaan, om het kind optimaal te begeleiden en ook een goed gevoel te geven, aarzel dus niet als je met vragen of bezorgdheden zit.

 

2. Oudercontacten

In het begin van het schooljaar wordt er per klas een infoavond georganiseerd. Hier kan je kennismaken met de klasleerkracht en de eigen klaswerking. Om alle gekregen informatie thuis nog eens te kunnen nakijken, krijgt iedereen een infoboekje mee over de klaswerking.

 

  • OUDERCONTACTEN KLEUTER

Er zijn twee individuele oudercontacten. Vooraf wordt een briefje mee gegeven om een geschikt moment te kunnen bepalen.  Hierbij wordt binnen de mate van het mogelijke rekening gehouden met broers en zussen.

In de kleuterklassen wordt voortdurend geobserveerd tijdens de klasactiviteiten om zicht te krijgen op de mogelijkheden van elk kind. Daarbij focussen wij niet enkel op schoolse vaardigheden, maar op de hele ontwikkeling van het kind.
Zijn er zorgen of problemen, dan nodigen we de ouders ook op andere momenten uit voor een specifiek zorggesprek.

 

  • OUDERCONTACTEN LAGER

Er zijn twee individuele oudercontacten. Vooraf wordt een briefje mee gegeven om een geschikt moment te kunnen bepalen. Hierbij wordt binnen de mate van het mogelijke rekening gehouden met broers en zussen.
  
Tijdens deze overlegmomenten bespreekt de klasleerkracht met de ouders de vorderingen die het kind heeft gemaakt. Niet alleen de leerdomeinen maar ook de sociaal-emotionele vorderingen en andere vaardigheden kunnen hier aan bod komen. Een oudercontact is dus niet specifiek aan een rapport gelinkt, maar wordt gezien als een uitwisseling van informatie. Zijn er zorgen of problemen op andere momenten of was de beschikbare tijd tijdens het gewone gesprek niet voldoende, dan nodigen we de ouders ook op andere momenten uit voor een specifiek zorggesprek.

 

3. Wijze van opvolgen van je kind

  • KINDVOLGSYSTEEM

In de kleuterschool wordt met een kindvolgsysteem gewerkt. Aan de hand van observatie-instrumenten wordt de gehele ontwikkeling van je kleuter in kaart gebracht. Een kind met een doorgaans normaal ontwikkelingspatroon wordt weinig of niet in kaart gebracht. Het zijn vooral de kinderen die reeds zorgsignalen geven die extra gevolgd en geobserveerd worden.

Dit kindvolgsysteem wordt doorgegeven naar de lagere school.

 

  •   LEERLINGVOLGSYSTEEM  

Ook in de lagere school is er een leerlingvolgsysteem. Dit bouwt verder op wat er als kleuter werd gedaan. Hier worden wel handelingsplannen, Sticordi-maatregelen of differentiatiemethoden mee opgenomen zodat elk kind zoveel als mogelijk op zijn niveau kan begeleid worden.

 

  •   EVALUEREN & RAPPORTEREN 

Bij evalueren gaan we na wat onze leerlingen op school al kunnen en kennen, hoe ze zich ontwikkelen, of ze de vooropgestelde doelen behalen, al dan niet met specifieke ondersteuning of aanpassingen.
Die gegevens overbrengen naar de kinderen en hun ouders noemen we rapporteren.
Het is belangrijk in het achterhoofd te houden dat rapporteren niet enkel gebeurt via een rapport, maar ook via de toetsenmappen, de oudercontacten, feedback (in werkboekjes, brieven of agenda) , ... 

Heel wat evaluaties (toetsen) staan op punten, maar we moeten er ons bewust van zijn dat 'punten' op zich geen doel zijn, maar een beeld geven van hoe goed een kind de leerstof op dat moment beet heeft. Sommige kinderen mogen om bepaalde redenen hulpmiddelen gebruiken, anderen krijgen dan weer een iets andere opdracht. Dit heeft te maken met de manier waarop we differentiëren in de klas.

Evalueren gebeurt niet enkel naar de ouders toe. De onmiddellijke feedback in de klas is een eerste evaluatie die heel belangrijk is voor de kinderen. Zo komen ze te weten of ze op de goede weg zijn, waar er nog nood is aan verdere uitleg of oefening nodig is. Zijn er meer aanpassingen nodig, dan worden de ouders en eventuele externen betrokken.

Kortom evalueren doen we samen, op verschillende manieren en verschillende momenten om op zoveel mogelijk vlakken bij te leren.

 

  •   WERKEN IN 3 SPOREN

Sinds schooljaar '20-'21 werken we in de lagere school ook ons '3-sporen beleid' uit. Bij een 3-sporen beleid worden de kinderen opgedeeld in groepen. Deze groepen gaan elk op een andere manier aan de slag met de leerstof. Elke groep streeft wel de volledige leerstof van het leerjaar na, maar er is een andere vorm van begeleiding. Onze leerlingen worden voor sommige lessen opgedeeld in 3 groepen. Deze 3 groepen worden de TIJGERS, de WOLVEN en de BEREN genoemd. De kinderen worden opgedeeld volgens ‘zelfstandigheid’. Sommige leerlingen hebben immers nood aan meer uitleg/hulp van de juf, terwijl andere kinderen volledig zelfstandig kunnen werken. 

 

BTW.JPG